เท็จ

ภาษาอังกฤษ


v lie
ความหมายเหมือนกับ: โกหก , โป้ปด , ขี้ปด , ปด , ขี้ปดมดเท็จ
คำที่เกี่ยวข้อง: fib , tell a lie , tell untruths , falsify , prevaricate , utter a falsehood