เที่ยงตรง

ภาษาอังกฤษ


v be accurate
ความหมายเหมือนกับ: ถูกต้อง , แน่นอน , ตรงเผง
คำที่เกี่ยวข้อง: exact , correct , be certain
adj honest
ความหมายเหมือนกับ: ซื่อตรง , ยุติธรรม , เที่ยงธรรม
คำที่เกี่ยวข้อง: impartial , fair-minded , unbiased , righteous , upright , dispassionate