เถียง

ภาษาอังกฤษ


v dispute
ความหมายเหมือนกับ: แย้ง , โต้แย้ง , ถกเถียง , โต้เถียง
คำที่เกี่ยวข้อง: debate , argue , wrangle , discuss
ตัวอย่างประโยค: ที่ประชุมยังคงเถียงกันอยู่ว่าโครงการนี้จะมีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงไหน