เถียง

ภาษาอังกฤษ


v dispute
ความหมายเหมือนกับ: แย้ง , โต้แย้ง , ถกเถียง , โต้เถียง
คำที่เกี่ยวข้อง: debate , argue , wrangle , discuss
ตัวอย่างประโยค: ที่ประชุมยังคงเถียงกันอยู่ว่าโครงการนี้จะมีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงไหน

คำที่มี "เถียง" ในคำ


เถียงคำไม่ตกฟาก v argue incessantly
คำอธิบาย: เถียงไม่หยุด
ความหมายเหมือนกับ: เถียงคอเป็นเอ็น
ตัวอย่างประโยค: เด็กคนนี้เถียงคำไม่ตกฟาก เป็นเด็กที่ไม่น่ารักเลย

เถียงไม่ขึ้น v can´t argue
คำอธิบาย: เถียงต่อไปไม่ได้ เพราะต้องยอมรับเหตุผลที่เขายกขึ้นอ้าง
ความหมายเหมือนกับ: เถียงไม่ออก
ตัวอย่างประโยค: เหตุผลของเขาทำให้ผมเถียงไม่ขึ้น

เถียงคอเป็นเอ็น v argue incessantly

เถียงไม่ออก v can´t argue

เถียงข้างๆ คูๆ adv stubbornly
ความหมายเหมือนกับ: ดึงดัน , เฉไฉ

ต่อล้อต่อเถียง v haggle
คำอธิบาย: โต้เถียงกันไปมาไม่หยุดหย่อน
ความหมายเหมือนกับ: โต้เถียง , ทุ่มเถียง , เถียง
คำตรงข้าม: สงบปากสงบคำ
ตัวอย่างประโยค: หลังจากที่เขาไม่สามารถหาเหตุผลมาอธิบายได้ เขาจึงพูดว่า ผมไม่อยากต่อล้อต่อเถียงกับผู้หญิง

โต้เถียง v argue
คำอธิบาย: เถียงกันไปมา
ตัวอย่างประโยค: ผมเป็นคนค่อนข้างดื้อเอาการอยู่ ถึงแม้จะมีนิสัยค่อนข้างสงบ ไม่ชอบโต้เถียงกับใคร แต่ผมก็ถือว่าเรื่องนี้ค่อนข้างสำคัญ

ถกเถียง v dispute
คำอธิบาย: ยกเอาขึ้นมาพูดโต้แย้งกัน
ความหมายเหมือนกับ: โต้เถียง , โต้แย้ง
ตัวอย่างประโยค: คนงานก่อสร้างกลุ่มของทอนรวมหัวกันที่ร้านข้าวเหนียวส้มตำ ถกเถียงกันเรื่องที่ตั้งและขนาดของไร่

การโต้เถียง n controversy
ความหมายเหมือนกับ: การถกเถียง , การเถียง , การโต้แย้ง
ตัวอย่างประโยค: การโต้เถียงกันของผู้ใหญ่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีกับเด็กๆ

ทุ่มเถียง v argue
คำอธิบาย: โต้แย้ง หรือเถียงกันอย่างรุนแรง
ความหมายเหมือนกับ: โต้เถียง , เถียง , ถกเถียง
ตัวอย่างประโยค: ทั้งคู่ทุ่มเถียงกันด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่อง

ทุ่มเถียง v argue
ความหมายเหมือนกับ: เจรจา , โต้ตอบ

ข้อโต้เถียง n dispute
ความหมายเหมือนกับ: กรณีพิพาท , ข้อโต้แย้ง

การถกเถียง n controversy
ความหมายเหมือนกับ: การเถียง , การโต้แย้ง

การเถียง n controversy
ความหมายเหมือนกับ: การถกเถียง , การโต้แย้ง

ข้อโต้เถียง n argument
ความหมายเหมือนกับ: ข้อพิพาท

การเถียง n objection
ความหมายเหมือนกับ: การคัดค้าน
คำตรงข้าม: การเห็นด้วย , การสนับสนุนค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top