เถาสิงโต

ภาษาอังกฤษ


n Tetrastigma campylocarpum
ความหมายเหมือนกับ: กระโปรงทอง , เถาเงาะ , เงาะป่า , กะทกรก , หญ้ารกช้าง