เติม

ภาษาอังกฤษ


v add
ความหมายเหมือนกับ: เพิ่ม , เพิ่มเติม
คำที่เกี่ยวข้อง: add more , fill , increase
ตัวอย่างประโยค: พ่อเติมน้ำมันเครื่องลงไปในถังอีกประมาณครึ่งลิตร

คำที่มี "เติม" ในคำ


เติมเต็ม v fulfill
คำอธิบาย: เพิ่มให้เต็ม
ตัวอย่างประโยค: ความอบอุ่นได้ไหลหลั่งมาเติมเต็มในหัวใจเขาแล้ว

เติมน้ำมัน v add fuel
คำอธิบาย: ใส่เชื้อเพลิงให้กับเครื่องยนต์
ตัวอย่างประโยค: พวกเราต้องย้อนกลับไปที่เดิมเพื่อเติมน้ำมันรถ

เติมต่อ v add
ความหมายเหมือนกับ: ต่อเติม , เพิ่ม , เสริม
คำตรงข้าม: ลดลง , ลด
ตัวอย่างประโยค: ครั้นเราไม่รู้สึกเจ็บแค้น กลับพาซื่อคิดว่าเขาสรรเสริญเรา เขาก็เติมต่อไปว่าเราเป็นนักอุดมคติเอียงซ้าย

เติมแต่ง v augment
ความหมายเหมือนกับ: ตกแต่ง

เติมให้ v add
ความหมายเหมือนกับ: เพิ่มให้ , เพิ่ม

แต่งเติม v augment
คำอธิบาย: ประดับหรือปรุงจัดเพิ่มเติมให้ดีให้สวยกว่าเดิม
ความหมายเหมือนกับ: เติมแต่ง , ตกแต่ง
ตัวอย่างประโยค: สองพี่น้องช่วยกันแต่งเติมสีสันและอุปกรณ์ชิ้นเล็กชิ้นน้อยให้กับต้นคริสต์มาส

ส่วนเติมเต็ม n complement

เพิ่มเติม v add
คำอธิบาย: ทำให้มีมากขึ้นจนเพียงพอหรือเหมาะสม
ความหมายเหมือนกับ: เพิ่ม , เสริมเติม , เสริมเพิ่ม
ตัวอย่างประโยค: มีใครจะเพิ่มเติมรายละเอียดของข้อตกลงระหว่างเราอีกหรือไม่

คำเติม n affix
คำอธิบาย: คำที่เติมข้างหน้า ตรงกลาง หรือ ข้างหลังของคำเดิม ในภาษาคำติดต่อ

ต่อเติม v add
คำอธิบาย: ก่อสร้างเพิ่มเติม, เพิ่มเติมเข้าไป
ความหมายเหมือนกับ: เพิ่มเติม
ตัวอย่างประโยค: พ่อแม่ต่อเติมบ้านเดิมเพื่อให้พอกับครอบครัวใหม่ที่มีสมาชิกเพิ่มมากขึ้น

ซ้ำเติม v aggravate
คำอธิบาย: ทำให้สถานการณ์แย่ลง, เพิ่มให้มากขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: ทับถม
ตัวอย่างประโยค: คนบางกลุ่มมักละโมบ ฉกฉวยโอกาส และซ้ำเติมคนเคราะห์ร้าย

การต่อเติม n expansion
คำอธิบาย: การเพิ่มขนาดสิ่งก่อสร้าง
ความหมายเหมือนกับ: การเสริม , การเพิ่ม , การเพิ่มเติม
ตัวอย่างประโยค: การต่อเติมอาคารบ้านเรือนต้องได้รับอนุญาติจากสำนักงานเขตที่ตนอาศัยอยู่

การเพิ่มเติม n addition
คำอธิบาย: การทำให้มีจำนวนหรือปริมาณมากขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: การเพิ่ม , การเสริม , การเติม , การขยาย
ตัวอย่างประโยค: การเพิ่มเติมหน่วยความจำในคอมพิวเตอร์จะช่วยให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วขึ้น

คำอธิบายเพิ่มเติม n footnote
ตัวอย่างประโยค: ในท้ายหนังสือเล่มนี้ จะมีคำอธิบายเพิ่มเติม

บัตรเติมเงิน n calltime refill card

ส่วนเพิ่มเติม n classifier
ความหมายเหมือนกับ: บทเสริม , ส่วนเสริม
คำตรงข้าม: ส่วนสรุป , บทสรุป

มูลนิธิเติมน้ำใจให้สังคม n Hand-In-Hand Foundation

เสริมเติม v add
ความหมายเหมือนกับ: เพิ่ม , เสริมเพิ่ม

ส่วนเพิ่มเติม n accessory
ความหมายเหมือนกับ: ส่วนประกอบ , องค์ประกอบ

เขียนเติม v fill in
ความหมายเหมือนกับ: เติม

การพูดซ้ำเติม n incrimination
คำตรงข้าม: การสรรเสริญ , การยกย่อง , การยกย่องสรรเสริญ

การเติม n combination
ความหมายเหมือนกับ: การรวม , การเพิ่ม , การเสริม , การเพิ่มเติม , การบวก

การเติม n addition
ความหมายเหมือนกับ: การเพิ่ม , การเสริม , การขยาย

ต่อเติมเสริมแต่ง v elaborate
ความหมายเหมือนกับ: แต่งเติม , ขยายความ , ต่อเติมค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top