เช็ค

ภาษาอังกฤษ


n cheque
คำอธิบาย: หนังสือตราสาร ซึ่งบุคคลคนหนึ่ง เรียกว่า ผู้สั่งจ่าย สั่งธนาคารให้ใช้เงินจำนวนหนึ่งเมื่อทวงถามให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งหรือให้ใช้ ตามคำสั่งของบุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่า ผู้รับเงิน
หน่วยนับ: ใบ, ฉบับ
ความหมายเหมือนกับ: ดราฟท์
คำที่เกี่ยวข้อง: check , draft
ตัวอย่างประโยค: เช็คใบนี้ต้องนำไปเข้าบัญชีก่อนจะเบิกเงินได้
v check
ความหมายเหมือนกับ: ตรวจ , ตรวจสอบ
คำที่เกี่ยวข้อง: inspect , examine
ตัวอย่างประโยค: นักวิจัยต้องเช็คข้อมูล 2 ครั้งก่อนส่งวิเคราะห์

คำที่มี "เช็ค" ในคำ


เช็คเด้ง n bounced cheque
คำอธิบาย: เช็คที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน
ความหมายเหมือนกับ: เช็คสปริง
ตัวอย่างประโยค: ตำรวจดำเนินคดีผู้ต้องหาในคดีเช็คเด้ง

เช็คบิล v ask for the bill
คำอธิบาย: เรียกเก็บเงินตามเกณฑ์ที่ต้องชำระ
ความหมายเหมือนกับ: เก็บเงิน
ตัวอย่างประโยค: ผมกระดกเบียร์เข้าปากจนหมดแก้วจากนั้นจึงเรียกสาวเสิร์ฟมาเช็คบิลจ่ายเงิน

เช็คบิล v take revenge
ความหมายเหมือนกับ: แก้แค้น , ล้างแค้น , คิดบัญชี
ตัวอย่างประโยค: รัฐบาลชุดนี้กำลังตามเช็คบิลการทุจริตประพฤติมิชอบในรัฐบาลชุดที่แล้วหลายเรื่องหลายโครงการ

เช็คขีดคร่อม n crossed cheque
คำอธิบาย: เช็คที่มีเส้นขนานคู่ขีดขวางไว้ข้างด้านหน้า และจะใช้เงินตามเช็คนั้นได้แต่เฉพาะให้แก่ธนาคารเท่านั้น
หน่วยนับ: ฉบับ

เช็คไปรษณีย์ n postal cheque
คำอธิบาย: ตราสารสำหรับขายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการส่งเงิน โดยเจ้าพนักงาน ณ ที่ทำการไปรษณีย์แห่งหนึ่ง ให้เจ้าพนักงาน ณ ที่ทำการไปรษณีย์แห่งใดแห่งหนึ่งจ่ายเงินให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งระบุ นามไว้ หรือผู้ถือตราสารนั้น
หน่วยนับ: ฉบับ, ใบ
ตัวอย่างประโยค: เขาส่งเช็คไปรษณีย์ไปให้แม่ที่ต่างจังหวัด

เช็คสปริง n bounced chequeค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top