เชื้อเชิญ

ภาษาอังกฤษ


v invite
ความหมายเหมือนกับ: เชิญ , ชักชวน , เชิญชวน , ชวน
คำที่เกี่ยวข้อง: ask , request , persuade , extend an invitation
ตัวอย่างประโยค: เจ้าภาพเชื้อเชิญทุกคนเข้าร่วมงานเลี้ยง

คำที่มี "เชื้อเชิญ" ในคำ


คำเชื้อเชิญ n invitation
ความหมายเหมือนกับ: คำเชิญชวน , คำชวน
ตัวอย่างประโยค: ธนาคารต่างชาติเร่งตบเท้าเข้ามาซื้อธนาคารคนไทยตามคำเชื้อเชิญของกระทรวงการคลัง

การเชื้อเชิญ n invitationค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top