เชื้อเชิญ

ภาษาอังกฤษ


v invite
ความหมายเหมือนกับ: เชิญ , ชักชวน , เชิญชวน , ชวน
คำที่เกี่ยวข้อง: ask , request , persuade , extend an invitation
ตัวอย่างประโยค: เจ้าภาพเชื้อเชิญทุกคนเข้าร่วมงานเลี้ยง