เชื่อม

ภาษาอังกฤษ


v unite
ความหมายเหมือนกับ: ผูกพัน
คำที่เกี่ยวข้อง: cement , connect , join , combine , incorporate , patch up , reconcile
v affect
ความหมายเหมือนกับ: เกี่ยว , เชื่อมโยง
คำที่เกี่ยวข้อง: connect , involve , link , relate to
v be contiguous
ความหมายเหมือนกับ: ติด
คำที่เกี่ยวข้อง: adjoin , border
คำตรงข้าม: ห่าง , แยก
v link up
ความหมายเหมือนกับ: ต่อ
คำที่เกี่ยวข้อง: join together , piece together
v seal
ความหมายเหมือนกับ: ประสาน
คำตรงข้าม: แยก
v join
ความหมายเหมือนกับ: ติดตั้ง
คำที่เกี่ยวข้อง: connect , link , attach , combine , cohere
v solder
ความหมายเหมือนกับ: ต่อ , ประสานรอย
คำที่เกี่ยวข้อง: weld , fuse together
v join
ความหมายเหมือนกับ: ต่อ , ผสาน
คำที่เกี่ยวข้อง: link , connect , weld , cement , solder , unite , attach , fasten
v strengthen
คำที่เกี่ยวข้อง: tighten , reinforce , fortify , support , promote , intensify
คำตรงข้าม: ตัด

คำที่มี "เชื่อม" ในคำ


เชื่อมตรง v on line
คำอธิบาย: การทำงานของหน่วยทำงานหนึ่งในขณะที่ถูกควบคุมจากคอมพิวเตอร์โดยตรง

เชื่อมั่น adv confidently
ความหมายเหมือนกับ: มั่นอกมั่นใจ , แน่ใจ

เชื่อมั่น v be confident
ความหมายเหมือนกับ: มั่นอกมั่นใจ , แน่ใจ

เชื่อมโยง v affect
ความหมายเหมือนกับ: เกี่ยว , เชื่อม

เชื่อมั่นในตัวเอง adj self-confident
ความหมายเหมือนกับ: มั่นใจในตัวเอง

เชื่อมั่น v believe in
ความหมายเหมือนกับ: ศรัทธา , เลื่อมใส , ไว้ใจ
คำตรงข้าม: ลบหลู่

คำเชื่อม n conjunction
คำอธิบาย: คำที่มีหน้าที่ทำให้ความประสานคล้องจองกันหรือขัดแย้งกัน
หน่วยนับ: คำ
ตัวอย่างประโยค: อาจารย์บอกว่าบทความของฉันใช้คำเชื่อมยังไม่ดีเท่าที่ควร เลยต้องเอามาแก้ใหม่

ตัวเชื่อม n welder
คำอธิบาย: สิ่งที่ทำให้ของสองสิ่งติดกันหรือถึงกัน
ตัวอย่างประโยค: เธอต้องการให้สร้างระเบียงเป็นตัวเชื่อมเรือนนอนกับเรือนไม้ประดับ

น้ำเชื่อม n syrup
คำอธิบาย: น้ำตาลผสมน้ำต้มจนน้ำตาลละลาย มีรสหวาน
ตัวอย่างประโยค: เคล็ดลับของขนมนี้อยู่ที่น้ำเชื่อม ต้องหอมหวานกลมกล่อม

ช่างเชื่อม n welder
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ช่างอ๊อก , ช่างเชื่อมโลหะ
ตัวอย่างประโยค: เขาไปสมัครงานเป็นช่างเชื่อมในโดรงงานแห่งหนึ่ง

ความเชื่อมั่น n confidence
ความหมายเหมือนกับ: ความมั่นใจ
ตัวอย่างประโยค: ต่างชาติหมดความเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจไทย

ความเชื่อมั่นในตนเอง n self-confidence
ความหมายเหมือนกับ: ความมั่นใจในตนเอง
ตัวอย่างประโยค: หล่อนเป็นคนมีความเชื่อมั่นในตนเองสูง

ช่างเชื่อมโลหะ n welder
ความหมายเหมือนกับ: ช่างอ๊อก

รอยเชื่อม n item
ความหมายเหมือนกับ: ข้อต่อ , รอยต่อ

รอยเชื่อม n joint
ความหมายเหมือนกับ: รอยต่อ

ขาดความเชื่อมั่น v have no confidence

ความเชื่อมโยง n connection
ความหมายเหมือนกับ: ความเกี่ยวพัน , ความเกี่ยวข้อง

รอยเชื่อม n joint
ความหมายเหมือนกับ: รอยต่อค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top