เฉียง

ภาษาอังกฤษ


adv askew
ความหมายเหมือนกับ: เบน , เฉ
คำที่เกี่ยวข้อง: obliquely , slantingly
คำตรงข้าม: ตรง
ตัวอย่างประโยค: พ่อเฒ่านั่งคุกเข่า เอาผ้าขาวม้าพาดเฉียงไหล่ ประนมมือ เอ่ยเอื้อนบทสวดด้วยเสียงอันสดใส

คำที่มี "เฉียง" ในคำ


เฉียงไปเฉียงมา v scribble
คำตรงข้าม: ตรง
ตัวอย่างประโยค: เส้นที่เด็กๆ อนุบาลขีดนั้นเฉียงไปเฉียงมาตลอดแนว

เฉียงบ่า v were something over the shoulder
ความหมายเหมือนกับ: สะพาย , แขวนบ่า , ห้อยบ่า

เฉียงบ่า adv from one shoulder down to the opposite hip
ความหมายเหมือนกับ: สะพายแล่ง

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ n South-east Asia

กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ n Greenpeace Southeast Asia Foundation
คำอธิบาย: องค์กรรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมที่มีสำนักงานอยู่ในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ตัวอย่างประโยค: กรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมกับเดอะ บอดี้ช็อปเปิดแถลงข่าวโครงการรณรงค์เพื่อยุติภาวะโลกร้อน

ทิศตะวันตกเฉียงใต้ n southwest
คำอธิบาย: ทิศซึ่งอยู่กึ่งกลางระหว่างทิศตะวันตกกับทิศใต้
ความหมายเหมือนกับ: ทิศหรดี
คำตรงข้าม: ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ , ทิศอีสาน
ตัวอย่างประโยค: ลมที่พัดจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือสู่ทิศตะวันตกเฉียงใต้ เรียกว่า ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ n northwest
คำอธิบาย: ทิศซึ่งอยู่กึ่งกลางระหว่างทิศตะวันตกกับทิศเหนือ
ความหมายเหมือนกับ: ทิศพายัพ
คำตรงข้าม: ทิศตะวันออกเฉียงใต้ , ทิศอาคเนย์
ตัวอย่างประโยค: สายน้ำชุดแรกมาจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือ หอบเอาเมฆมาจากทะเลอันดามัน ผ่านพม่าเข้าเมืองกาญจนบุรี

สไบเฉียง n shawl used by a woman to wrap over one shoulder around her chest and back
คำอธิบาย: ชื่อผ้าที่ผู้หญิงใช้ห่มสะพายเฉียง
หน่วยนับ: ผืน
ความหมายเหมือนกับ: ผ้าสไบเฉียง , สไบ , ผ้าสไบ
ตัวอย่างประโยค: ผู้หญิงไทยสมัยก่อนห่มนุ่งสไบเฉียงกัน

ตะวันออกเฉียงเหนือ n northeast
คำอธิบาย: ทิศที่อยู่ระหว่างทิศเหนือและทิศตะวันออก
ความหมายเหมือนกับ: อีสาน
คำตรงข้าม: ตะวันตกเฉียงใต้
ตัวอย่างประโยค: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีประชากรมากเป็นอันดันที่หนึ่งของประเทศไทย

ตะวันตกเฉียงเหนือ n Northwest
คำอธิบาย: ทิศที่อยู่ระหว่างทิศเหนือและทิศตะวันตก
ความหมายเหมือนกับ: ทิศพายัพ
ตัวอย่างประโยค: เขาเดินทางมุ่งไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามที่หมอดูแนะนำ

ตะวันตกเฉียงใต้ n Southwest
คำอธิบาย: ทิศที่อยู่ระหว่างทิศใต้และทิศตะวันตก
ความหมายเหมือนกับ: ทิศหรดี
ตัวอย่างประโยค: บ้านของฉันตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของวงเวียนใหญ่

ตะวันออกเฉียงใต้ n southeast
คำอธิบาย: ทิศที่อยู่ระหว่างทิศใต้และทิศตะวันออก
ความหมายเหมือนกับ: อาคเนย์
คำตรงข้าม: ตะวันตกเฉียงเหนือ
ตัวอย่างประโยค: ทิศตะวันออกเฉียงใต้ของไทยติดกับประเทศกัมพูชา

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ n Northeast
คำอธิบาย: ทิศซึ่งอยู่กึ่งกลางระหว่างทิศเหนือกับทิศตะวันออก
ความหมายเหมือนกับ: ทิศอิสาน
คำตรงข้าม: ทิศตะวันตกเฉียงใต้
ตัวอย่างประโยค: น้ำใต้ดินนี้มาจากทางเขาชวาลา ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ก้าวเฉียง v sail sawtoothly
คำอธิบาย: เดินเป็นฟันปลา (ใช้แก่การแล่นเรือ)
ตัวอย่างประโยค: เรือก้าวเฉียงไปข้างหน้า

ก้าวเฉียง v speak evasively
คำอธิบาย: โดยปริยายใช้แก่การพูดไม่ตรงหรือพูดเลี่ยง
ตัวอย่างประโยค: เขาก้าวเฉียงไปเรื่อยๆ ไม่ยอมพูดตรงคำตอบเสีย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ n the north-eastern part

ทิศตะวันออกเฉียงใต้ n southeast
คำตรงข้าม: ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ , ทิศพายัพ

ผ้าสไบเฉียง n shawl used by a woman to wrap over one shoulder around her chest and back
ความหมายเหมือนกับ: สไบ , ผ้าสไบ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ n northeast
ความหมายเหมือนกับ: ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ทิศตะวันออกเฉียงใต้ n southeast

ทิศตะวันออกเฉียงใต้ n southeast
ความหมายเหมือนกับ: อาคเนย์ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top