เจ้านาย

ภาษาอังกฤษ


n royalty
ความหมายเหมือนกับ: เจ้า
คำที่เกี่ยวข้อง: royal-blooded person
ตัวอย่างประโยค: ศาลนี้เป็นที่เคารพนับถือของพระเจ้าแผ่นดิน เจ้านายบางพระองค์ รวมทั้งคนทั่วไปด้วย
n boss
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: หัวหน้า , นายจ้าง , นาย , ผู้บังคับบัญชา , เจ้าขุนมุลนาย , เจ้าขุนมูลนาย
คำที่เกี่ยวข้อง: head , master , chief , employer
คำตรงข้าม: ลูกน้อง
ตัวอย่างประโยค: เราอาจจะไม่ชอบหน้าเจ้านายของเราเลย แต่ก็ต้องฝืนยิ้มให้ทุกครั้งที่พบ