เจาะจง

ภาษาอังกฤษ


v specify
ความหมายเหมือนกับ: ระบุ , กำหนด , ชี้เฉพาะ
คำที่เกี่ยวข้อง: define , enumerate , designate , be specific , name specially
ตัวอย่างประโยค: ท่านพระครูดูเหมือนจะเจาะจงมารับบาตรจากบ้านเถ้าแก่ผู้รับเหมาก่อสร้างโดยเฉพาะ