เจาะจง

ภาษาอังกฤษ


v specify
ความหมายเหมือนกับ: ระบุ , กำหนด , ชี้เฉพาะ
คำที่เกี่ยวข้อง: define , enumerate , designate , be specific , name specially
ตัวอย่างประโยค: ท่านพระครูดูเหมือนจะเจาะจงมารับบาตรจากบ้านเถ้าแก่ผู้รับเหมาก่อสร้างโดยเฉพาะ

คำที่มี "เจาะจง" ในคำ


เจาะจงชื่อ v mention by name
ความหมายเหมือนกับ: ออกชื่อ

ไม่เจาะจง v unfixed
คำอธิบาย: ไม่ได้กำหนดหรือระบุเฉพาะลงไป
คำตรงข้าม: เจาะจง
ตัวอย่างประโยค: เขาไม่เจาะจงว่าใครเป็นผู้กระทำผิด

เฉพาะเจาะจง adv specifically
ความหมายเหมือนกับ: เฉพาะ , เจาะจง
ตัวอย่างประโยค: โดยมากโปรแกรมตรวจหาเหล่านี้จะรู้จักเจ้าไวรัสเฉพาะเจาะจงเป็นตัวๆ ไป

เฉพาะเจาะจง v specify
ความหมายเหมือนกับ: เฉพาะ , เจาะจง , ระบุ
ตัวอย่างประโยค: ที่ผมทำเรื่องร้องไปนั้นไป เป็นการร้องไปแบบเลื่อนลอย ไม่เฉพาะเจาะจงว่าหน่วยไหนมีการโกงเท่าไรๆ

โดยเจาะจง v be specific
ความหมายเหมือนกับ: เพ่งตรง , ตรงตัว
คำตรงข้าม: โดยรวมค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top