เคลื่อน

ภาษาอังกฤษ


v move
คำอธิบาย: ออกจากที่หรือทำให้ออกจากที่ เช่น เคลื่อนขบวน รถไฟค่อยๆเคลื่อนไป, เลื่อนหรือทำให้เลื่อนไปจากที่ เช่น กระดูกเคลื่อน เคลื่อนตู้ไป
ความหมายเหมือนกับ: เขยื้อน
คำที่เกี่ยวข้อง: displace , progress
คำตรงข้าม: หยุด , นิ่ง
ตัวอย่างประโยค: การอ่านข้อมูลที่บันทึกไว้จะทำได้เมื่อหัวอ่านเคลื่อนผ่านจุดข้อมูล แม่เหล็กที่เหนี่ยวนำไว้แล้ว

คำที่มี "เคลื่อน" ในคำ


เคลื่อนคลาด v deviate
คำอธิบาย: ผิดจากความเป็นจริง, ไม่ตรงตามความเป็นจริง
ความหมายเหมือนกับ: คลาดเคลื่อน , แตกต่าง , เบี่ยงเบน
คำตรงข้าม: แม่นยำ , เที่ยงตรง
ตัวอย่างประโยค: คำทำนายของเขาเคลื่อนคลาดจากความเป็นจริง

เคลื่อนตัว v move
ความหมายเหมือนกับ: ขับเคลื่อน , เคลื่อน
คำตรงข้าม: หยุด , จอด
ตัวอย่างประโยค: รถค่อยๆเคลื่อนตัวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว

เคลื่อนที่ v move
คำอธิบาย: ไม่อยู่กับที่, ไม่ประจำที่ เช่น ห้องสมุดเคลื่อนที่
ความหมายเหมือนกับ: เคลื่อน , เขยื้อน
คำตรงข้าม: อยู่กับที่
ตัวอย่างประโยค: ขอทานยังคงนั่งอยู่ที่เดิม ไม่เคลื่อนที่ไปไหน

เคลื่อนย้าย v dislocate
คำอธิบาย: เปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้ง, ออกจากตำแหน่งเดิม
ความหมายเหมือนกับ: ย้ายที่ , โยกย้าย , เปลี่ยนที่
คำตรงข้าม: อยู่กับที่
ตัวอย่างประโยค: อย่าเคลื่อนย้ายสิ่งใดๆภายในห้องนี้เด็ดขาด

เคลื่อนย้าย v move
ความหมายเหมือนกับ: โยกย้าย , ย้ายที่
คำตรงข้าม: อยู่กับที่
ตัวอย่างประโยค: ตู้ติดผนังถาวร ไม่อาจเคลื่อนย้ายได้

เคลื่อนไหว v move
คำอธิบาย: ไม่อยู่นิ่ง, ไม่คงที่
ความหมายเหมือนกับ: เคลื่อน , ขยับเขยื้อน
คำตรงข้าม: หยุดนิ่ง
ตัวอย่างประโยค: ผู้ป่วยเคลื่อนไหวร่างกายได้แล้ว

เคลื่อนคลอน v sway
ความหมายเหมือนกับ: โคลง

เคลื่อนกองทัพ v move the army
ความหมายเหมือนกับ: ยกทัพ , ยกพล , กรีธาทัพ , กรีธาพล , เคลื่อนพล

เคลื่อนพล v move the army
ความหมายเหมือนกับ: ยกทัพ , เคลื่อนกองทัพ , ยกพล , กรีธาทัพ , กรีธาพล

เคลื่อนไป v advance
ความหมายเหมือนกับ: พากันไป

เคลื่อนทัพ v move the troops
ความหมายเหมือนกับ: ยกพล , ยกกองทัพ , ยกกองทัพ , เคลื่อนพล
คำตรงข้าม: ถอยทัพ

เคลื่อนพล v move the troops
ความหมายเหมือนกับ: ยกพล , ยกกองทัพ , เคลื่อนทัพ , ยกกองทัพ
คำตรงข้าม: ถอยทัพ

เคลื่อนพ้น v move

ขับเคลื่อนด้วย v be powered by
คำอธิบาย: ผลักหรือดันให้ไปด้วยสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ตัวอย่างประโยค: เรือเหาะลำนี้ขับเคลื่อนด้วยเครื่องจักรกล

ภาพเคลื่อนไหว n motion
คำอธิบาย: ภาพที่แสดงเคลื่อนไหวของคน สัตว์ สิ่งของ หรือวัตถุ
หน่วยนับ: ภาพ
คำตรงข้าม: ภาพนิ่ง
ตัวอย่างประโยค: ข่าวสารประเภทภาพแยกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ ภาพนิ่งกับภาพเคลื่อนไหว

การเคลื่อนไหว n movement
คำตรงข้าม: การหยุดนิ่ง
ตัวอย่างประโยค: การเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองพรรคนี้ ได้รับความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดจากนักธุรกิจระดับยักษ์ 2 คน

ขับเคลื่อน v propel
คำอธิบาย: ผลักหรือดันให้ไปด้วยแรงดันไอน้ำหรือกังหัน เป็นต้น
ความหมายเหมือนกับ: เคลื่อน , ขับ
ตัวอย่างประโยค: รถคันนี้ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า

แรงเคลื่อนไฟฟ้า n electromotive force
คำอธิบาย: แรงดันไฟฟ้าทั้งหมดของเครื่องไดนาโม, ผลบวกของความต่างศักยะของตัวนำ ณ ที่ต่างๆ รอบวงจรไฟฟ้า

ความคลาดเคลื่อน n deviation
คำอธิบาย: ความผิดไปจากความจริง, ความไม่ตรงกับความเป็นจริง
ตัวอย่างประโยค: ปัญหาของงานในลักษณะนี้คือข้อมูลมักมีความคลาดเคลื่อนรวมอยู่ด้วย

โทรศัพท์เคลื่อนที่ n mobile telephone
หน่วยนับ: เครื่อง
ความหมายเหมือนกับ: โทรศัพท์มือถือ

ความเคลื่อนไหว n movement
ความหมายเหมือนกับ: การเคลื่อนไหว , การเคลื่อนที่
คำตรงข้าม: การอยู่นิ่ง
ตัวอย่างประโยค: ความเคลื่อนไหวของระบบเศรษฐกิจในบ้านเราไม่ค่อยดีนัก

คลาดเคลื่อน v be incorrect
คำอธิบาย: เคลื่อนออกไปจากเป้าหมาย
ความหมายเหมือนกับ: คลาด , พลาด
คำตรงข้าม: ตรง , ถูกต้อง
ตัวอย่างประโยค: การประเมินผลของพวกเราคลาดคลาดเคลื่อนไปหลายครั้ง

ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่จีเอสเอ็ม n GSM

ร้านค้าเคลื่อนที่ n stall
ความหมายเหมือนกับ: หาบเร่

ร้านค้าเคลื่อนที่ n stall
ความหมายเหมือนกับ: หาบเร่

การเคลื่อน n going back
ความหมายเหมือนกับ: การถดถอย , การเสื่อม , การลด , การลง , การลดลง , การหลีก , การเลี่ยง , การหนี , การเลื่อน

การเคลื่อนย้าย n transportation
ความหมายเหมือนกับ: การขนย้าย

การเคลื่อนที่ n movement
ความหมายเหมือนกับ: การเคลื่อนไหว
คำตรงข้าม: การอยู่นิ่งค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top