เครื่องหมายการันต์

ภาษาอังกฤษ


n the mark placed over the final consonant of the a word in Thai language to indicate that it is mute
ความหมายเหมือนกับ: ทัณฑฆาต , ตัวการันต์


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top