เครื่องหมายการค้า

ภาษาอังกฤษ


n trademark
คำอธิบาย: สิ่งที่ผู้ผลิตหรือผู้ขายประทับเป็นสำคัญบนสินค้าของตน มักจดทะเบียนเป็นหลักฐาน
หน่วยนับ: เครื่องหมาย
ความหมายเหมือนกับ: สัญลักษณ์ , ตรา , ยี่ห้อ
คำที่เกี่ยวข้อง: brand , logo , logotype
ตัวอย่างประโยค: สินค้าทุกชิ้นต้องมีเครื่องหมายการค้า