เครื่องหมาย

ภาษาอังกฤษ


n mark
คำอธิบาย: สิ่งที่ทำขึ้นแสดงความหมายเพื่อจดจำหรือกำหนดรู้
หน่วยนับ: ตัว, อัน
ความหมายเหมือนกับ: สัญลักษณ์ , ตรา , สัญญาณ
คำที่เกี่ยวข้อง: symbol , sign , emblem , token , insignia , seal , stamp
ตัวอย่างประโยค: เขาใส่หมวกขาวเพื่อเป็นเครื่องหมายให้รู้ว่าเป็นคนของทางการ

คำที่มี "เครื่องหมาย" ในคำ


เครื่องหมายวรรคตอน n punctuation mark
ตัวอย่างประโยค: ประโยคเหล่านี้ไม่มีเครื่องหมายวรรคตอน

เครื่องหมายรับรองคุณภาพ n hallmark
คำอธิบาย: สิ่งที่ผู้ผลิตหรือผู้ขายประทับเป็นสำคัญเพื่อรับประกันคุณสมบัติที่ดีของสินค้า
หน่วยนับ: เครื่องหมาย
ความหมายเหมือนกับ: เครื่องหมายรับประกันคุณภาพ
ตัวอย่างประโยค: ข้าวหอมมะลิไทยที่ส่งออกไปขายยังต่างประเทศมีเครื่องหมายรับรองคุณภาพทุกถุง

เครื่องหมายการค้า n trademark
คำอธิบาย: สิ่งที่ผู้ผลิตหรือผู้ขายประทับเป็นสำคัญบนสินค้าของตน มักจดทะเบียนเป็นหลักฐาน
หน่วยนับ: เครื่องหมาย
ความหมายเหมือนกับ: สัญลักษณ์ , ตรา , ยี่ห้อ
ตัวอย่างประโยค: สินค้าทุกชิ้นต้องมีเครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายดอกจัน n asterisk
คำอธิบาย: เครื่องหมายวรรคตอนแบบหนึ่ง เป็นรูปกลมๆ เป็นจักๆ ดังนี้ *
ตัวอย่างประโยค: ประโยคที่มีเครื่องหมายดอกจันอยู่หน้าประโยคแสดงว่าเป็นประโยคที่ใช้ไม่ได้

เครื่องหมายจราจร n road sign
ความหมายเหมือนกับ: สัญลักษณ์จราจร

เครื่องหมายคำถาม n question mark

เครื่องหมายตกใจ n exclamation mark

เครื่องหมายคำพูด n quotation marks

เครื่องหมายรับประกันคุณภาพ n hallmark

เครื่องหมายวงเล็บ n parentheses
ความหมายเหมือนกับ: นขลิขิต , เครื่องหมายนขลิขิต

เครื่องหมายนขลิขิต n parentheses
ความหมายเหมือนกับ: นขลิขิต , เครื่องหมายวงเล็บ

เครื่องหมายลบ n minus
คำตรงข้าม: บวก , เครื่องหมายบวก

เครื่องหมายพิราม n mark indicating the final consonant

เครื่องหมายคำพูด n quotation mark

เครื่องหมายตกใจ n exclamation mark

เครื่องหมายคำถาม n question mark

เครื่องหมายมหัพภาค n full stop

เครื่องหมายกรณฑ์ n square root

เครื่องหมายการันต์ n the mark placed over the final consonant of the a word in Thai language to indicate that it is mute
ความหมายเหมือนกับ: ทัณฑฆาต , ตัวการันต์

เครื่องหมายวงเล็บ n parentheses
ความหมายเหมือนกับ: วงเล็บ

ทำเครื่องหมาย v pointค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top