เครื่องหมาย

ภาษาอังกฤษ


n mark
คำอธิบาย: สิ่งที่ทำขึ้นแสดงความหมายเพื่อจดจำหรือกำหนดรู้
หน่วยนับ: ตัว, อัน
ความหมายเหมือนกับ: สัญลักษณ์ , ตรา , สัญญาณ
คำที่เกี่ยวข้อง: symbol , sign , emblem , token , insignia , seal , stamp
ตัวอย่างประโยค: เขาใส่หมวกขาวเพื่อเป็นเครื่องหมายให้รู้ว่าเป็นคนของทางการ