เครื่อง

ภาษาอังกฤษ


n tool
ความหมายเหมือนกับ: เครื่องมือ
คำที่เกี่ยวข้อง: instrument , apparatus , appliance , implement , equipment
ตัวอย่างประโยค: มนุษย์สามารถทำให้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องช่วยแก้ปัญญาได้หลายรูปแบบ
n thing
ความหมายเหมือนกับ: สิ่ง , สิ่งของ
คำที่เกี่ยวข้อง: article , matter
n machinery
หน่วยนับ: เครื่อง
ความหมายเหมือนกับ: เครื่องยนต์ , เครื่องกล , เครื่องยนต์กลไก
คำที่เกี่ยวข้อง: machine , engine , motor , mechanical device
ตัวอย่างประโยค: เครื่องของรถคันสีขาวไม่ค่อยดีเท่าไรควรนำไปซ่อมบำรุงได้แล้ว