เข้าที่เข้าทาง

ภาษาอังกฤษ


v put on the right track
ความหมายเหมือนกับ: เข้าที่
v act in the right way
ความหมายเหมือนกับ: ถูกทาง , เข้ารูปเข้ารอย
คำที่เกี่ยวข้อง: do what is expected of one , conform , fall into place , move in the right direction
v suit
ความหมายเหมือนกับ: เรียบร้อย
คำที่เกี่ยวข้อง: appropriate , accommodate