เก่ง

ภาษาอังกฤษ


adv excellently
คำอธิบาย: สามารถในทางใดทางหนึ่ง
ความหมายเหมือนกับ: สามารถ , รอบรู้
คำที่เกี่ยวข้อง: expertly , proficiently , skilfully , brilliantly
ตัวอย่างประโยค: ผู้ใหญ่ไม่ควรคาดหวังให้สูงจากเด็ก เช่น ต้องเรียนเก่ง เพราะการคาดหวังทำให้ผู้เลี้ยงมีอารมณ์รุนแรงต่อเด็ก
v be expert
คำอธิบาย: สามารถในทางใดทางหนึ่ง
ความหมายเหมือนกับ: สามารถ , รอบรู้
คำที่เกี่ยวข้อง: be proficient , be good at , be skilful
ตัวอย่างประโยค: ผู้หญิงในสมัยก่อนถูกอบรมเลี้ยงดู เตรียมให้เป็นภรรยาที่ดี จึงต้องเก่งในการจัดบ้านและการครัว

คำที่มี "เก่ง" ในคำ


เก่งกล้า adj brave
คำอธิบาย: ไม่กลัว, ไม่ครั่นคร้าม
ความหมายเหมือนกับ: เก่งกล้าสามารถ , หาญกล้า
คำตรงข้าม: ขี้ขลาด , ขลาด
ตัวอย่างประโยค: ชนเผ่านี้เป็นทหารที่เก่งกล้าสามารถมากจนเป็นที่ครั่นคร้ามของศัตรูในคราวรบกับญี่ปุ่นที่ประเทศพม่าในมหาสงครามคราวที่แล้ว

เก่งกาจ v be brave
คำอธิบาย: กล้าหาญไม่กลัวอะไร
ความหมายเหมือนกับ: กล้าหาญ , กล้า , เก่งกล้า , แกล้วกล้า
ตัวอย่างประโยค: เธอชนะการเลือกตั้งพร้อมกับเสียงชมเชยว่าเธอเก่งกล้าสามารถ มีความมั่นใจในตัวเองสูง และเปี่ยมไปด้วยพลังที่จะทำงาน

เก่งแต่ปาก v brag
คำอธิบาย: ดีแต่พูด ทำไม่ได้
ตัวอย่างประโยค: ผมเห็นประชาธิปัตย์เก่งทุกที ที่เป็นฝ่ายค้าน พอเป็นรัฐบาลทีไรก็เก่งแต่ปาก

เก่งกล้าสามารถ adj brave
ความหมายเหมือนกับ: หาญกล้า
คำตรงข้าม: ขี้ขลาด , ขลาด

คนเก่ง n intellect
คำอธิบาย: ผู้ที่มีความรู้ความสามารถเป็นอย่างดีในเรื่องนั้นๆ
หน่วยนับ: คน
ตัวอย่างประโยค: คนเก่งของประเทศมักจะสอบเข้าเรียนต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ หรือคณะแพทย์ศาสตร์

ความเก่ง n expert
ความหมายเหมือนกับ: ความชำนาญ , ความจัดเจน , ความเชี่ยวชาญ
ตัวอย่างประโยค: ผู้คนยกย่องความเก่งทางวิททยาศาสตร์ของเขา

ความเก่งกล้า n courage
คำอธิบาย: กล้าหาญไม่กลัวเกรงอันตราย
ความหมายเหมือนกับ: ความกล้า , ความองอาจ , ความห้าวหาญ , ความเก่งกาจ
คำตรงข้าม: ความขลาด , ความกลัว
ตัวอย่างประโยค: ความเก่งกล้าสามารถของเขามีหลายประการ

ความเก่งกาจ n ability
คำอธิบาย: กล้าหาญไม่กลัวเกรงอันตราย
ความหมายเหมือนกับ: ความสามารถ
คำตรงข้าม: ความขลาด , ความกลัว
ตัวอย่างประโยค: หัวหน้าใหญ่มีความเก่งกาจกว่าหัวหน้าทุกคน

อวดเก่ง v show off one´s ability
คำอธิบาย: สำแดงว่าตัวเก่ง, ทำเป็นเก่ง
ความหมายเหมือนกับ: อวดรู้ , อวดฉลาด , อวดภูมิ
คำตรงข้าม: ถ่อมตน , เจียมตัว
ตัวอย่างประโยค: เจ้าจงอย่าอวดเก่งเกินไป จะทำสิ่งใดจงไตร่ตรองให้รอบคอบ

อวดเก่ง adj pretentious
คำอธิบาย: ที่สำแดงว่าตัวเก่ง, ที่ทำเป็นเก่ง
ความหมายเหมือนกับ: อวดรู้ , อวดฉลาด
คำตรงข้าม: ถ่อมตน , เจียมตัว
ตัวอย่างประโยค: ทุกคนมองว่าเขาเป็นเด็กอวดเก่งเกินไป ทำให้ดูไม่น่ารัก

พูดเก่ง v be controversialist
ความหมายเหมือนกับ: พูดมาก , ช่างพูด

พูดเก่ง v be chatty
ความหมายเหมือนกับ: ช่างเจรจา , ช่างพูด , คุยเก่ง , พูดมาก , จ้อ , ช่างจำนรรจา
คำตรงข้าม: เงียบขรึม , เป็นใบ้

คุยเก่ง v be chatty
ความหมายเหมือนกับ: ช่างเจรจา , ช่างพูด , พูดเก่ง , พูดมาก , จ้อ , ช่างจำนรรจา
คำตรงข้าม: เงียบขรึม , เป็นใบ้

พูดเก่ง v be talkative
ความหมายเหมือนกับ: ช่างพูด , คุยเก่ง , พูดมาก , ช่างเจรจา , จ้อ , ช่างคุย , ช่างจำนรรจา

คุยเก่ง v be talkative
ความหมายเหมือนกับ: ช่างพูด , พูดเก่ง , พูดมาก , ช่างเจรจา , จ้อ , ช่างคุย , ช่างจำนรรจา

พูดเก่ง v be talkative
ความหมายเหมือนกับ: ช่างเจรจา , ช่างพูด , คุยเก่ง , พูดมาก , ช่างเจรจา , จ้อ , ช่างจำนรรจา
คำตรงข้าม: เงียบขรึม , เป็นใบ้

คุยเก่ง v be talkative
ความหมายเหมือนกับ: ช่างเจรจา , ช่างพูด , พูดเก่ง , พูดมาก , ช่างเจรจา , จ้อ , ช่างจำนรรจา
คำตรงข้าม: เงียบขรึม , เป็นใบ้

พูดเก่ง v be talkative
ความหมายเหมือนกับ: ช่างเจรจา , ช่างพูด , คุยเก่ง , พูดมาก , ช่างเจรจา , จ้อ , ช่างจำนรรจา
คำตรงข้าม: เงียบขรึม , เป็นใบ้

คุยเก่ง v be talkative
ความหมายเหมือนกับ: ช่างเจรจา , ช่างพูด , พูดเก่ง , พูดมาก , ช่างเจรจา , จ้อ , ช่างจำนรรจา
คำตรงข้าม: เงียบขรึม , เป็นใบ้

พูดเก่ง v be chatty
ความหมายเหมือนกับ: ช่างเจรจา , ช่างพูด , คุยเก่ง

คุยเก่ง v be chatty
ความหมายเหมือนกับ: ช่างเจรจา , ช่างพูด , พูดเก่ง

พูดเก่ง adj talkative
ความหมายเหมือนกับ: ช่างเจรจา , ช่างพูด , คุยเก่ง

คุยเก่ง adj talkative
ความหมายเหมือนกับ: ช่างเจรจา , ช่างพูด , พูดเก่งค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top