เก่ง

ภาษาอังกฤษ


adv excellently
คำอธิบาย: สามารถในทางใดทางหนึ่ง
ความหมายเหมือนกับ: สามารถ , รอบรู้
คำที่เกี่ยวข้อง: expertly , proficiently , skilfully , brilliantly
ตัวอย่างประโยค: ผู้ใหญ่ไม่ควรคาดหวังให้สูงจากเด็ก เช่น ต้องเรียนเก่ง เพราะการคาดหวังทำให้ผู้เลี้ยงมีอารมณ์รุนแรงต่อเด็ก
v be expert
คำอธิบาย: สามารถในทางใดทางหนึ่ง
ความหมายเหมือนกับ: สามารถ , รอบรู้
คำที่เกี่ยวข้อง: be proficient , be good at , be skilful
ตัวอย่างประโยค: ผู้หญิงในสมัยก่อนถูกอบรมเลี้ยงดู เตรียมให้เป็นภรรยาที่ดี จึงต้องเก่งในการจัดบ้านและการครัว