เกิด

ภาษาอังกฤษ


v happen
คำอธิบาย: เป็นขึ้น, มีขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: ปรากฏ , อุบัติ , กำเนิด
คำที่เกี่ยวข้อง: occur , take place , arise , produce
คำตรงข้าม: ดับ , จบ , สิ้น
ตัวอย่างประโยค: แผ่นดิสก์ยังคงหมุนอยู่ด้วยแรงเฉื่อยซึ่งก็ยังเร็วพอที่จะเกิดแรงยกตัวสำหรับหัวอ่าน
v be born
ความหมายเหมือนกับ: คลอด , กำเนิด
คำที่เกี่ยวข้อง: take birth
คำตรงข้าม: ตาย
ตัวอย่างประโยค: ตลอดเวลาที่เด็กอยู่ในท้องแม่นานถึง 9 เดือนจนกระทั่งเกิด เด็กต้องการความเอาใจใส่ดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิต