เกลียด

ภาษาอังกฤษ


v hate
คำอธิบาย: ไม่ชอบจนรู้สึกไม่อยากพบอยากเห็น
ความหมายเหมือนกับ: ชัง , เกลียดชัง , ชิงชัง
คำที่เกี่ยวข้อง: detest , abhor , despise , loathe , dislike
คำตรงข้าม: รัก , ชอบ
ตัวอย่างประโยค: ทฤษฎีการการเรียนรู้กล่าวว่าคนจะไม่สามารถเกลียดหรือรักสิ่งที่เขาไม่รู้จัก