เกรง

ภาษาอังกฤษ


v fear
คำอธิบาย: นึกกลัวไปเอง, นึกวิตกไปเอง
ความหมายเหมือนกับ: กลัว , หวั่น
คำที่เกี่ยวข้อง: be afraid of , be in awe of , dread
คำตรงข้าม: กล้า
ตัวอย่างประโยค: บรรดาผู้บริการเกรงว่า การนำรถหุ่นยนต์มาใช้งานจะทำให้คนงานไม่พอใจ

คำที่มี "เกรง" ในคำ


เกรงใจ v be (too) courteous
คำอธิบาย: ไม่อยากจะให้ผู้อื่นรู้สึกลำบากเดือดร้อนรำคาญใจ
ความหมายเหมือนกับ: เกรงอกเกรงใจ
ตัวอย่างประโยค: เขายังย้ำเกี่ยวกับเรื่องการเป็นพรรคทหารอย่างไม่เกรงใจอีกว่าทหารมักจะทำอะไรโดยไม่จำเป็นต้องอธิบายเหตุผล

เกรงกลัว v revere
ความหมายเหมือนกับ: กลัว , หวาดกลัว , หวาดหวั่น
คำตรงข้าม: กล้า , กล้าหาญ
ตัวอย่างประโยค: กลุ่มต่อต้านเคลื่อนไหวทางการเมืองโดยไม่เกรงกลัวอุปสรรคใดๆ ทั้งสิ้น

เกรงขาม v be in awe of
คำอธิบาย: ทั้งกลัวทั้งนับถือต่อผู้ที่อำนาจที่เหนือกว่า
ความหมายเหมือนกับ: กลัวเกรง , กลัว , คร้าม , เกรง
ตัวอย่างประโยค: ดอนวิโตต้องเผชิญกับเจ้าพ่อชาวยิวที่เจ้าพ่อทุกคนเกรงขามในสติปัญญา

เกรงอกเกรงใจ v be (too) courteous

ยำเกรง v respect
คำอธิบาย: เกรงด้วยความเคารพนับถือ
ความหมายเหมือนกับ: ยำเยง , เคารพนับถือ , นับถือ , เคารพยำเกรง , เคารพยกย่อง , เคารพ
ตัวอย่างประโยค: สำนักสงฆ์แห่งนี้มิใช่เป็นที่ชาวบ้านยำเกรงเท่านั้นแม้แต่ทางราชการก็ไม่อยากเข้าไปแตะต้องวุ่นวายด้วย

หวั่นเกรง v be apprehensive
คำอธิบาย: รู้สึกใจไม่ดี เมื่อจะต้องเผชิญภัย หรือความลำบาก
ความหมายเหมือนกับ: เกรง , กริ่งเกรง , หวั่นกลัว , หวาดหวั่น , หวั่นหวาด , พรั่น , พรั่นใจ , พรั่นพรึง
คำตรงข้าม: กล้า , กล้าหาญ , ใจกล้า
ตัวอย่างประโยค: ตำรวจควรจะปฏิบัติหน้าที่ โดยไม่หวั่นเกรงอิทธิพลใดๆ

ขี้เกรงใจ adj diffident
คำอธิบาย: ที่ไม่อยากจะให้ผู้อื่นรู้สึกลำบากเดือดร้อนรำคาญใจ
ตัวอย่างประโยค: หัวหน้างานที่เป็นคนขี้เกรงใจมักไม่ค่อยกล้ามอบหมายงานให้ลูกน้องไปทำ

น่าเกรงขาม v terrify
คำอธิบาย: มีลักษณะชวนให้กลัวเกรงเพราะความใหญ่โตหรือความสง่า
ความหมายเหมือนกับ: น่านับถือ , น่ายำเกรง , น่าเคารพ , น่าคร้ามเกรง
ตัวอย่างประโยค: ท่าทางขึงขังของพ่อน่าเกรงขามมาก

น่ายำเกรง v be respectful
ความหมายเหมือนกับ: น่าเกรงขาม , น่านับถือ , น่าเคารพ
คำตรงข้าม: น่าดูหมิ่น , เหยียดหยาม
ตัวอย่างประโยค: นักเลงผู้นี้มีนิสัยน่ายำเกรง ลูกน้องแต่ละคนไม่กล้าเอาเรื่องด้วย

กริ่งเกรง v fear
ความหมายเหมือนกับ: เกรง , หวาดกลัว
คำตรงข้าม: กล้า
ตัวอย่างประโยค: ใจของเขากริ่งเกรงว่าคนรักไม่ซื่อสัตย์ต่อเขา

ความเกรงขาม n respectability
ความหมายเหมือนกับ: ความเกรงกลัว , ความครั่นคร้าม
ตัวอย่างประโยค: สมาชิกพรรคหลายต่อหลายคนให้ความเกรงขามต่อหัวหน้าพรรค

กลัวเกรง v be in awe of
ความหมายเหมือนกับ: กลัว
คำตรงข้าม: กล้า
ตัวอย่างประโยค: ส่วนมากครูจะมีอิทธิพลต่อชีวิตเด็กมาก เพราะวัยรุ่นบางคนไม่กลัวเกรงพ่อแม่ แต่เกรงใจครูอยากให้ครูรักอยากให้ครูชม

ความเกรงกลัว n fear
ความหมายเหมือนกับ: ความกลัวเกรง
คำตรงข้าม: ความกล้า
ตัวอย่างประโยค: การลงทัณฑ์ช่วยทำให้ผู้ที่ทำผิดเกิดความเกรงกลัวไม่กล้าทำผิดอีก

ความเกรงใจ n considerateness
ความหมายเหมือนกับ: ความเกรงอกเกรงใจ
คำตรงข้าม: ความเห็นแก่ตัว
ตัวอย่างประโยค: เขาเอ่ยปากขอความช่วยเหลือด้วยความเกรงใจ

น่าเกรงขาม adj imposing (e.g. personage)
คำอธิบาย: ที่มีลักษณะชวนให้กลัวเกรงเพราะความใหญ่โตหรือความสง่า
ความหมายเหมือนกับ: น่ายำเกรง , น่าคร้ามเกรง
ตัวอย่างประโยค: พ่อมีลักษณะน่าเกรงขาม ใครๆ เห็นก็เกรงกันไปหมด

ไม่เกรงใจ v have no respect
ความหมายเหมือนกับ: ไม่เห็นแก่ใคร

เคารพยำเกรง v respect
ความหมายเหมือนกับ: ยำเยง , เคารพนับถือ , นับถือ , เคารพยกย่อง , เคารพ

หวาดเกรง v fear
ความหมายเหมือนกับ: แหยง , แขยง , เกรง
คำตรงข้าม: กล้า

น่าคร้ามเกรง v terrify
ความหมายเหมือนกับ: น่านับถือ , น่ายำเกรง , น่าเคารพ

ความเกรงกลัวบาป n conscience
ความหมายเหมือนกับ: ความละอายบาป

ความกลัวเกรง n fear
คำตรงข้าม: ความกล้า

ความเกรงอกเกรงใจ n considerateness
คำตรงข้าม: ความเห็นแก่ตัว

น่าคร้ามเกรง adj imposing (e.g. personage)
ความหมายเหมือนกับ: น่ายำเกรงค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top