อ้วก

ภาษาอังกฤษ


v vomit
คำอธิบาย: สำรอกอาหารออกทางปาก, รากออกมา
ความหมายเหมือนกับ: อาเจียน , สำรอก
คำที่เกี่ยวข้อง: be sick
ตัวอย่างประโยค: สองมือเขาเกาะแคมเรืออ้วกจนคอขมและเหนื่อยหอบจนแทบจะขาดใจ
adv onomatopoeia from the sound of vomiting
ความหมายเหมือนกับ: เสียงราก , เสียงอาเจียน
n vomit
คำอธิบาย: อาหารที่สำรอกออกมาทางปาก
ความหมายเหมือนกับ: อาเจียน , ราก , สำรอก
ตัวอย่างประโยค: ผมเดินเหยียบอ้วกของใครก็ไม่รู้
v vomit
คำอธิบาย: สำรอกอาหารออกมาทางปาก
ความหมายเหมือนกับ: อาเจียน , ราก , สำรอก
คำที่เกี่ยวข้อง: throw up , retch
ตัวอย่างประโยค: เขาอ้วกเป็นเลือดสดๆ