อ่อนแอ

ภาษาอังกฤษ


v be feeble
คำอธิบาย: มีกำลังน้อย
คำที่เกี่ยวข้อง: be tired , weary
คำตรงข้าม: เข้มแข็ง
ตัวอย่างประโยค: ทารกบางคนอ่อนแอ ขี้โรค ระบบประสาทเชื่องช้า