อโศก

ภาษาอังกฤษ


n Asoka tree
คำอธิบาย: ชื่อไม้ต้นหลายชนิดในสกุล Saraca วงศ์ Leguminosae เช่น อโศกน้ำ (S. indica Linn.) อโศกเหลือง (S. thaipingensis Cantley ex Prain)
หน่วยนับ: ต้น
ความหมายเหมือนกับ: โศก , ต้นอโศก , ต้นโศก
คำที่เกี่ยวข้อง: Indian flowering plant
ตัวอย่างประโยค: เขาปลูกต้นอโศกไว้หน้าบ้าน

คำที่มี "อโศก" ในคำ


ต้นอโศก n Saraca indica
ความหมายเหมือนกับ: อโศก

ต้นอโศก n Asoka tree
ความหมายเหมือนกับ: โศก , ต้นโศกค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top