อุปสรรค

ภาษาอังกฤษ


n crisis
ความหมายเหมือนกับ: ความปั่นป่วน , วิกฤต
คำที่เกี่ยวข้อง: difficulty , obstacle , disturbance
n obstacle
ความหมายเหมือนกับ: เครื่องขัดขวาง , สิ่งกีดขวาง , เครื่องกั้น
คำที่เกี่ยวข้อง: bar , barricade , clog , hindrance , block , barrier
n problem
คำที่เกี่ยวข้อง: question , trouble
n barrier
ความหมายเหมือนกับ: เครื่องกีดขวาง , ขวากหนาม , สิ่งขัดขวาง , กำแพง
คำที่เกี่ยวข้อง: roadblock , obstacle , barricade
n objections
ความหมายเหมือนกับ: ขวากหนาม
คำที่เกี่ยวข้อง: dissent , obstacle , hindrance , trouble , problems
n obstacle
คำที่เกี่ยวข้อง: difficulty , hindrance , obstruction , barrier , block , hurdle
n inconvenience
ความหมายเหมือนกับ: ความติดขัด
คำที่เกี่ยวข้อง: troublesomeness , uncomfortableness
คำตรงข้าม: ความสะดวก , ความไม่ติดขัด


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top