อุปสงค์

ภาษาอังกฤษ


n demand
คำอธิบาย: ความต้องการในสิ่งอุปโภค
ตัวอย่างประโยค: ตลอดระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมา ภายใต้ระบบการค้าแบบเสรีนิยม อุปสงค์และอุปทานได้ทำให้เกิดเสรีภาพทางด้านการโฆษณาสินค้า