อุบาย

ภาษาอังกฤษ


n trick
คำอธิบาย: วิธีการอันแยบคาย
ความหมายเหมือนกับ: เล่ห์เหลี่ยม
คำที่เกี่ยวข้อง: finesse , artfulness , artifice , stratagem , cunning , deceitfulness , deception
ตัวอย่างประโยค: นวนิยายเรื่องนี้เป็นอุบายสอนธรรมะอันแยบยล

คำที่มี "อุบาย" ในคำ


ออกอุบาย v contrive up
ความหมายเหมือนกับ: วางแผน , วางอุบาย , คิดอุบาย
ตัวอย่างประโยค: กรมตำรวจได้ออกอุบายวางแผนรับมือกับปัญหาอาชญากรรมที่จะทวีความรุนแรงขึ้น

กลอุบาย n trick
หน่วยนับ: แบบ, อย่าง
ความหมายเหมือนกับ: เล่ห์ , เล่ห์กล , เล่ห์เหลี่ยม
ตัวอย่างประโยค: ฝ่ายตรงข้ามมีกลอุบายที่แยบยล เราต้องระวังตัวให้ดี

ใช้อุบาย v raise a diversion
คำอธิบาย: หลอกล่อด้วยอุบาย
ความหมายเหมือนกับ: ใช้กลอุบาย
ตัวอย่างประโยค: กลุ่มคนร้ายจะใช้อุบายล่อลวงเหยื่อให้นำเงินจำนวนมากมาลงทุน

วางอุบาย v contrive up
ความหมายเหมือนกับ: วางแผน , คิดอุบาย

คิดอุบาย v contrive up
ความหมายเหมือนกับ: วางแผน , วางอุบาย

ทำอุบาย v trick
ความหมายเหมือนกับ: เพโทบาย , ทำเล่ห์กล

ใช้กลอุบาย v raise a diversionค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top