อาสาสมัคร

ภาษาอังกฤษ


n volunteer
คำอธิบาย: ผู้ที่สมัครใจทำงานเพื่อส่วนรวม
หน่วยนับ: คน
ตัวอย่างประโยค: พิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีอาสาสมัครเป็นจำนวนมากผลัดกันมาช่วยทำงาน