อากร

ภาษาอังกฤษ


n revenue
คำอธิบาย: ค่าธรรมเนียมอย่างหนึ่งที่รัฐบาลเรียกเก็บ
คำที่เกี่ยวข้อง: rate , tax , duty
ตัวอย่างประโยค: วัสดุอุปกรณ์เหล่านี้ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ และเสียอากรในอัตราสูง