อัตรา

ภาษาอังกฤษ


n rank
ความหมายเหมือนกับ: ตำแหน่ง
คำที่เกี่ยวข้อง: position
ตัวอย่างประโยค: จังหวัดชัยภูมิมีอัตรานายตำรวจเพียงผู้บังคับกอง 1 นาย กับผู้บังคับหมวดอีก 2 นาย
n rate
คำอธิบาย: ระดับที่กำหนดไว้, จำนวนที่จำกัดไว้ตามเกณฑ์
ความหมายเหมือนกับ: เกณฑ์ , ระดับ
คำที่เกี่ยวข้อง: ratio , tariff , scale , schedule
ตัวอย่างประโยค: รัฐบาลอนุมัติให้เงินชดเชยผู้ส่งออกไก่เนื้อในอัตรา 684 บาท/ตัน