ออกหน้า

ภาษาอังกฤษ


v show off
คำอธิบาย: แสดงให้ปรากฏ, แสดงออก
คำที่เกี่ยวข้อง: display
v precede
คำอธิบาย: เดินนำหน้า, ทำก่อนคนอื่น
ความหมายเหมือนกับ: นำหน้า
คำที่เกี่ยวข้อง: lead , come before

คำที่มี "ออกหน้า" ในคำ


ออกหน้าออกตา v act openly
คำอธิบาย: แสดงให้เห็นอย่างชัดเจน
ตัวอย่างประโยค: เขาไม่ได้คิดจะออกหน้าออกตา เพราะสภาพครอบครัวไม่อำนวย

ออกหน้าออกตา adv openly
คำอธิบาย: แสดงให้ปรากฏเปิดเผย
ความหมายเหมือนกับ: เด่นชัด
ตัวอย่างประโยค: เขามิได้เลี้ยงดูเธออย่างออกหน้าออกตาค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top