ออกมา

ภาษาอังกฤษ


v come out
คำตรงข้าม: เข้าไป
ตัวอย่างประโยค: ไม่น่าเขื่อว่าคำพูดนั้นจะออกมาจากปากของผู้บริหารระดับสูง

คำที่มี "ออกมา" ในคำ


เอาออกมา v pick up
ความหมายเหมือนกับ: นำออกมา
คำตรงข้าม: เก็บเข้าที่

นำออกมา v pick up
ความหมายเหมือนกับ: เอาออกมา
คำตรงข้าม: เก็บเข้าที่

ล้นแผ่ออกมา v overflow
ความหมายเหมือนกับ: ล้น , ล้นหลามค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top