อย่างแจ่มแจ้ง

ภาษาอังกฤษ


adv clearly
คำตรงข้าม: อย่างคลุมเครือ