อย่างเดียวกัน

ภาษาอังกฤษ


adv of the same kind
ความหมายเหมือนกับ: เหมือนกัน , แบบเดียวกัน
คำที่เกี่ยวข้อง: of the same type
ตัวอย่างประโยค: เด็กที่มีพื้นฐานต่างกัน ไม่จำเป็นต้องเรียนอย่างเดียวกัน ในเวลาเดียวกัน และด้วยวิธีเดียวกัน
adv of the same kind
ความหมายเหมือนกับ: เหมือนกัน , แบบเดียวกัน
คำที่เกี่ยวข้อง: of the same type
ตัวอย่างประโยค: เด็กที่มีพื้นฐานต่างกัน ไม่จำเป็นต้องเรียน


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top