อย่างรีบด่วน

ภาษาอังกฤษ


adv immediately
ความหมายเหมือนกับ: อย่างรีบเร่ง , อย่างเร่งรีบ
คำที่เกี่ยวข้อง: urgently , hastily
คำตรงข้าม: อย่างเชื่องช้า , อย่างเรื่อยเปื่อย
ตัวอย่างประโยค: การตอบข้อซักถามทางจดหมายไม่อาจทำได้อย่างรีบด่วน