อย่างยิ่ง

ภาษาอังกฤษ


adv very much
คำอธิบาย: อย่างมาก, อย่างที่สุด
ความหมายเหมือนกับ: มาก
คำที่เกี่ยวข้อง: extremely , considerably , substantially , exceedingly
ตัวอย่างประโยค: หลักสูตรนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับผู้ที่ต้องการเรียนลัด