อย่างถูกต้อง

ภาษาอังกฤษ


adv correctly
ความหมายเหมือนกับ: อย่างแม่นยำ
คำที่เกี่ยวข้อง: rightly , exactly
ตัวอย่างประโยค: นักวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารประเมินสถานการณ์ได้อย่างถูกต้อง


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top