อยู่

ภาษาอังกฤษ


v proceed
ความหมายเหมือนกับ: ไป
คำที่เกี่ยวข้อง: go , come
v be possessed
ความหมายเหมือนกับ: สึง , เข้าอยู่ , อาศัย
คำที่เกี่ยวข้อง: haunt
v settle
ความหมายเหมือนกับ: พักพิง , พักอาศัย
คำที่เกี่ยวข้อง: reside , dwell
v remain
ความหมายเหมือนกับ: ดำรงอยู่ , มีอยู่ , ปรากฏ
คำตรงข้าม: สูญพันธ์ , หมด , สูญสิ้น , ไม่ปรากฏ
v stay
ความหมายเหมือนกับ: พัก , อาศัย
คำที่เกี่ยวข้อง: live , dwell
v dwell
ความหมายเหมือนกับ: พัก , อาศัย , พักพิง
คำที่เกี่ยวข้อง: reside , live , abide , inhabit
v be locate
ความหมายเหมือนกับ: วางอยู่
คำที่เกี่ยวข้อง: be situated , lie , place
v hold
ความหมายเหมือนกับ: คงอยู่ได้ , ธำรง , คงไว้ , ชูไว้ , ทรงไว้
คำที่เกี่ยวข้อง: occupy
v dwell
คำที่เกี่ยวข้อง: stay (at someone else´s abode)
v dwell
คำที่เกี่ยวข้อง: stay (at someone else´s abode)