อยากได้

ภาษาอังกฤษ


v be greedy
ความหมายเหมือนกับ: มักมาก , เอาแต่ได้ , เห็นแก่ได้
คำที่เกี่ยวข้อง: be selfish , be avaricious
v covet
ความหมายเหมือนกับ: โลภ , ต้องการ , เห็นแก่ตัว , ละโมบ
คำที่เกี่ยวข้อง: crave , desire , wish for
คำตรงข้าม: เสียสละ
v be greedy
ความหมายเหมือนกับ: งก , โลภ , ขี้เหนียว , เห็นแก่เงิน
คำที่เกี่ยวข้อง: be covetous , be grasping , be avaricious
คำตรงข้าม: เสียสละ
v be ambitious
ความหมายเหมือนกับ: ทะเยอทะยาน
คำที่เกี่ยวข้อง: desire , crave , want exceedingly , aspire
v require
ความหมายเหมือนกับ: ใคร่ได้ , ประสงค์
คำที่เกี่ยวข้อง: want , need , request , ask , demand , desire
v desire
ความหมายเหมือนกับ: มุ่งหมาย , ต้องการ , หมาย , อยาก , ประสงค์ , หวัง
คำที่เกี่ยวข้อง: long for , want , wish , hope for , yearn , aim , aspire