อภิปราย

ภาษาอังกฤษ


v debate
คำอธิบาย: พูดชี้แจงแสดงความคิดเห็น
คำที่เกี่ยวข้อง: discuss , contend
ตัวอย่างประโยค: ถ้าครูห้ามเด็กคุยในห้องเรียน เด็กก็เลยไม่ตอบคำถามไม่อภิปรายในห้องเรียน

คำที่มี "อภิปราย" ในคำ


ผู้ร่วมอภิปราย n panelist
คำอธิบาย: ผู้เข้าร่วมพูดชี้แจงแสดงความคิดเห็น
หน่วยนับ: คน, ท่าน
ตัวอย่างประโยค: การอภิปรายเกี่ยวกับการปฎิรูปการศึกษามีผู้ร่วมอภิปราย 4 ท่าน

ผู้อภิปราย n debater
คำอธิบาย: ผู้ที่พูดชี้แจงแสดงความคิดเห็น
หน่วยนับ: คน
ตัวอย่างประโยค: การอภิปรายเรื่องภาวะเศรษฐกิจไทยมีผู้อภิปราย 5 คน

การอภิปราย n speech

การอภิปราย n speech
ความหมายเหมือนกับ: คำปรารภค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top