อดทน

ภาษาอังกฤษ


v endure
คำอธิบาย: เผชิญความยากลำบากได้นาน
ความหมายเหมือนกับ: อึด
คำที่เกี่ยวข้อง: bear , stand , be patient , put up with , tolerate
ตัวอย่างประโยค: กรรมกรคนนี้อดทนทำงานกับเถ้าแก่อยู่หลายปี