องค์กร

ภาษาอังกฤษ


n organization
คำอธิบาย: ส่วนประกอบย่อยของหน่วยใหญ่ทำหน้าที่สัมพันธ์กันหรือขึ้นต่อกันและกัน
หน่วยนับ: องค์กร
ความหมายเหมือนกับ: หน่วยงาน
คำที่เกี่ยวข้อง: unit , body , organ
ตัวอย่างประโยค: เขาเป็นผู้วางแผนพัฒนาองค์กรแห่งนี้ขึ้นมาด้วยตนเอง

คำที่มี "องค์กร" ในคำ


องค์กรอิสระ n independent entity
ตัวอย่างประโยค: ได้มีการจัดตั้ง สถาบันราชวิทยาลัยครุศาสตร์ เป็นองค์กรอิสระ ที่มีหน้าที่สำคัญๆ คือให้รางวัลและสนับสนุนขวัญกำลังใจของครู

องค์กรเอกชน n private organization
หน่วยนับ: องค์กร
ความหมายเหมือนกับ: หน่วยงานเอกชน
คำตรงข้าม: องค์กรของรัฐ
ตัวอย่างประโยค: องค์กรเอกชนมักให้ค่าตอบแทนพนักงานในอัตราที่สูง

องค์กรพัฒนาเอกชน n Non Government Organizations

องค์กรการศึกษา n the harry durance foundation for education in Thailandค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top