ห.ร.ม.

ภาษาอังกฤษ


n highest common factor, H.C.F.
n highest common factor, H.C.F.