หารือ

ภาษาอังกฤษ


v consult
ความหมายเหมือนกับ: ปรึกษา , ปรึกษาหารือ , ขอความเห็น
คำที่เกี่ยวข้อง: counsel , confer
ตัวอย่างประโยค: ข้าพเจ้าเอาความข้อนี้ไปหารือท่าน ขอให้ท่านรับเป็นนายก