หัวเรื่อง

ภาษาอังกฤษ


n topic
ความหมายเหมือนกับ: หัวข้อ , ต้นเรื่อง
คำที่เกี่ยวข้อง: subject

คำที่มี "หัวเรื่อง" ในคำ


หัวเรื่องย่อย n sub-title
คำอธิบาย: ส่วนสำคัญหรือรายละเอียดของเรื่องที่แยกออกเป็นส่วนๆ จากหัวข้อใหญ่
หน่วยนับ: เรื่อง, ข้อ
ความหมายเหมือนกับ: หัวข้อย่อย
คำตรงข้าม: หัวเรื่องใหญ่
ตัวอย่างประโยค: ผู้สอนควรเสนอหัวเรื่องและหัวเรื่องย่อยให้ผู้เรียนเห็นภาพรวมทั้งหมดของเรื่องนั้นๆ ก่อน

หัวเรื่อง n item
ความหมายเหมือนกับ: เรื่อง , หัวข้อ , ประเด็น , ข้อความ

พาดหัวเรื่อง n headline
ความหมายเหมือนกับ: พาดหัว

พาดหัวเรื่อง v give the headline news
ความหมายเหมือนกับ: พาดหัวค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top