หัวหน้า

ภาษาอังกฤษ


n chief
n commandant
ความหมายเหมือนกับ: ผู้บังคับบัญชา
คำที่เกี่ยวข้อง: commander , commanding officer
n leader
ความหมายเหมือนกับ: ผู้บังคับบัญชา
คำที่เกี่ยวข้อง: chief , captain , boss , head , ruler
คำตรงข้าม: ผู้ตาม , ลูกน้อง
n commander
ความหมายเหมือนกับ: ผู้บัญชาการ , ผู้สั่งการ
คำที่เกี่ยวข้อง: chief , director , head , manger
คำตรงข้าม: ผู้ใต้บังคับบัญชา , ลูกน้อง
n leader
ความหมายเหมือนกับ: ผู้บังคับบัญชา , ผู้มีอำนาจ , เจ้านาย
คำที่เกี่ยวข้อง: chief , commander , superior , principal , ruler , head
คำตรงข้าม: ผู้ใต้บังคับบัญชา , ลูกน้อง , ผู้น้อย
n boss
ความหมายเหมือนกับ: นายจ้าง , นาย , ผู้บังคับบัญชา , เจ้าขุนมุลนาย , เจ้าขุนมูลนาย
คำที่เกี่ยวข้อง: head , master , chief , employer
คำตรงข้าม: ลูกน้อง
n superior
ความหมายเหมือนกับ: เจ้านาย , ผู้บังคับบัญชา
คำที่เกี่ยวข้อง: master , boss , chief , leader , commander
คำตรงข้าม: ลูกน้อง
n president
ความหมายเหมือนกับ: นายงาน , เจ้าของ , ผู้บังคับบัญชา , ผู้นำ , ผู้มีอำนาจ
คำที่เกี่ยวข้อง: chairman , chief , leader
n leader
ความหมายเหมือนกับ: กษัตริย์ , ผู้เป็นใหญ่ , ผู้มีอำนาจ , ผู้นำ , ผู้อยู่เหนือ , นาย , เจ้านาย
คำที่เกี่ยวข้อง: chief , chief of state , head , chieftain
n leader
ความหมายเหมือนกับ: หัวโจก
คำที่เกี่ยวข้อง: chief , ringleader , head
n Indra
ความหมายเหมือนกับ: ผู้เป็นใหญ่
คำที่เกี่ยวข้อง: king of gods , chiefs of gods
n Indra
ความหมายเหมือนกับ: ผู้เป็นใหญ่
คำที่เกี่ยวข้อง: king of gods , chiefs of gods
n chief
ความหมายเหมือนกับ: ผู้เป็นนายกอง
คำที่เกี่ยวข้อง: captain , leader
n leader
ความหมายเหมือนกับ: ประธาน
คำที่เกี่ยวข้อง: principal
n chief
ความหมายเหมือนกับ: นาย , ผู้เป็นใหญ่
คำที่เกี่ยวข้อง: boss , leader , master , lord
n head
ความหมายเหมือนกับ: หัวโจก
คำที่เกี่ยวข้อง: chief , chieftain , leader
คำตรงข้าม: ลูกน้อง
n leader
คำที่เกี่ยวข้อง: chief , ruler , prince , master , principal , manager , boss , overseer
คำตรงข้าม: ลูกน้อง
n ringleader
คำที่เกี่ยวข้อง: gang leader , head
คำตรงข้าม: หางแถว