หัวข้อ

ภาษาอังกฤษ


n topic
ความหมายเหมือนกับ: หัวเรื่อง , ต้นเรื่อง
คำที่เกี่ยวข้อง: subject
n point
ความหมายเหมือนกับ: เรื่อง , ข้อความสำคัญ , ใจความสำคัญ , หลักสำคัญ , หลักใหญ่
คำที่เกี่ยวข้อง: issue , keystone , gist , aspect
n motion
ความหมายเหมือนกับ: เรื่อง , โจทย์ , ประเด็น , ข้อเสนอ , กรณี , ปัญหา
คำที่เกี่ยวข้อง: amendment , proposal , issue , bill , resolution

คำที่มี "หัวข้อ" ในคำ


หัวข้อเรื่อง n topic
คำอธิบาย: ส่วนสำคัญของเรื่องที่แยกออกเป็นส่วนๆ
หน่วยนับ: หัวข้อ
ความหมายเหมือนกับ: หัวข้อ , หัวเรื่อง , ต้นเรื่อง
ตัวอย่างประโยค: การปราศรัยครั้งนี้เนื้อหาไม่ตรงกับหัวข้อเรื่องสักนิด

หัวข้อย่อย n subtopic
คำอธิบาย: หัวข้อเล็กๆ ที่แตกออกมาจากหัวข้อใหญ่
หน่วยนับ: หัวข้อ, เรื่อง
คำตรงข้าม: หัวข้อใหญ่
ตัวอย่างประโยค: คุณสามารถดูรายละเอียดเรื่อง Timeout error ได้ในหัวข้อย่อยของบันทึกเพิ่มเติมที่อยู่หน้าถัดไป

หัวข้อย่อย n subtopic
คำอธิบาย: หัวข้อเล็กๆ ที่แตกออกมาจากหัวข้อใหญ่
หน่วยนับ: หัวข้อ, เรื่อง
คำตรงข้าม: หัวข้อใหญ่
ตัวอย่างประโยค: คุณสามารถดูรายละเอียดเรื่อง Timeout error ได้ในหัวข้อย่อยของบันทึกเพิ่มเติมที่อยู่หน้าถัดไป

หัวข้อใหญ่ n topic

หัวข้อ n item
ความหมายเหมือนกับ: เรื่อง , หัวเรื่อง , ประเด็น , ข้อความค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top