หอรบ

ภาษาอังกฤษ


n fortress
ความหมายเหมือนกับ: ป้อมปราการ
คำที่เกี่ยวข้อง: citadel , fortification