หว่าน

ภาษาอังกฤษ


v sow
คำอธิบาย: โปรย, ทำให้กระจาย
ความหมายเหมือนกับ: โปรย , โรย
คำที่เกี่ยวข้อง: scatter
ตัวอย่างประโยค: ชาวนาเริ่มหว่านข้าวเมื่อต้นฤดูฝน และเก็บเกี่ยวภายหลังฤดู

คำที่มี "หว่าน" ในคำ


หว่านล้อม v persuade
ความหมายเหมือนกับ: ชักชวน , ชักจูง , โน้มน้าว
ตัวอย่างประโยค: เขาหว่านล้อมให้เราเห็นดีเห็นงามไปด้วย

หว่านล้อม v convince
ความหมายเหมือนกับ: ชักชวน , ชักจูง , โน้มน้าว
ตัวอย่างประโยค: เขาหว่านล้อมให้เราเห็นดีเห็นงามไปด้วย

นาหว่าน n paddy-sown field
คำอธิบาย: นาชนิดที่ใช้วิธีหว่านเมล็ดข้าวลงในนา
หน่วยนับ: แปลง
คำตรงข้าม: นาปัก , นาดำ
ตัวอย่างประโยค: ในนาหว่านจะมีวัชพืชมากกว่านาดำ

การหว่าน n sowing
คำอธิบาย: การทำให้กระจาย, เช่น หว่านข้าว
ความหมายเหมือนกับ: การโปรย
ตัวอย่างประโยค: เมื่อวานนี้เราไปดูการสาธิตการหว่านเมล็ดข้าวที่ฉะเชิงเทราค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top