หวาดกลัว

ภาษาอังกฤษ


v fear
คำอธิบาย: สะดุ้งผวาว่าจะเป็นภัย
ความหมายเหมือนกับ: กลัว
คำที่เกี่ยวข้อง: be scared , dread , be anxious , be afraid of
คำตรงข้าม: กล้า , กล้าหาญ
ตัวอย่างประโยค: ชาวบ้านระแวกนั้นต่างหวาดกลัวโจรผู้ร้าย